menu

Rust en aandacht - Ruimte voor inzicht

Privacy Beleid

Privacy Verklaring Praktijk Wendela Zijlstra

september 2019
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, en via uzelf heb verkregen via een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen om uw gegevens te beschermen.

Praktijk Wendela Zijlstra heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Praktijk Wendela Zijlstra heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na overleg met u en met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Praktijk Wendela Zijlstra of de administrateur een factuur kan opstellen.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

De gegevens uit uw dossier worden ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) opgeslagen voor de periode van 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Als Praktijk Wendela Zijlstra heeft om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats                 
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • Consult:  Consult Acupunctuur 24104.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Contactgegevens
Praktijk Wendela Zijlstra
Agro Businesspark 22
6708 PW Wageningen
acupunctuur.zijlstra@gmail.com
Privacy Beleid